Najczęściej zadawane pytania

Obsługa konta przez internet
Co to jest SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - jest systemem wymiany informacji pomiędzy bankami z różnych krajów. Kod SWIFT nazywany jest również jako BIC code lub BANK code. Kod SWIFT jest ciągiem znaków identyfikującym banki. Ma on zastosowanie przy przelewach międzynarodowych. Kod SWIFT zawiera 8 lub 11 znaków i jest unikalny dla każdego banku (w przypadku 8 znaków – jest to zazwyczaj kod centrali, 11 znaków – kod oddziału danego banku) W celu prawidłowej realizacji przekazu zagranicznego na rachunek w PBSBanku należy podać kod SWIFT: POLUPLPR Więcej informacji na: https://www.swift-iban.com/

W jakich godzinach w PBSBanku realizowane są przelewy?

PBSBank realizuje przelewy poprzez KIR (Krajowa Izbę Rozliczeniową) zgodnie z tzw. Sesjami Elixir. Godzina realizacji przelewu jest uzależniona zarówno od banku, z którego wykonywany jest przelew jak i od banku, który go przyjmuje. Sesje przelewów wychodzących w PBSBanku realizowane są w następujących godzinach: I sesja KIR do godz. 7:25, II sesja KIR do godz. 10:55, III sesja KIR do godz. 13:55 Przyjmowanie przelewów w PBSBanku odbywa się w następujących godzinach: I sesja KIR do godz. 12:00, II sesja KIR do godz. 16:00, III sesja KIR do godz. 18:00 Godziny wysyłania i przyjmowania przelewów mogą być w innych bankach zróżnicowane.

Konta
Czy mogę otworzyć rachunek wspólny?

Tak, rachunek możesz otworzyć jako konto indywidualne lub z jednym współposiadaczem (nawet z osobą małoletnią, jeżeli jesteś jej przedstawicielem ustawowym).Rachunek wspólny może być prowadzony tylko dla osób o tym samym statusie dewizowym. Istnieje także możliwość ustanowienia Pełnomocnika do dysponowania środkami na rachunku.

Co to jest numer IBAN?

IBAN jest międzynarodowym standardem numeru rachunku bankowego. Służy do oznaczania rachunków bankowych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, prowadzonych przez daną instytucję finansową, najczęściej bank. IBAN jest to więc numer charakteryzujący konto i bank w przelewach międzynarodowych. IBAN (ang. International Bank Account Number - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Numer IBAN składa się z dwuliterowego ISO 3166-1 kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne)i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku, określanych jako BBAN (ang. Basic Bank Account Number - Podstawowy Numer Rachunku Bankowego). Decyzja o długości tego bloku należy do poszczególnych krajów z tym, że dany kraj musi posiadać jedną, określoną długość. W BBAN musi się zawierać unikatowy kod identyfikujący bank, o określonej długości i określonej cyfrze, od której się on rozpoczyna. Jego pozycja i długość również zależy od danego kraju. IBAN rachunku w Polsce to: PL + nr rachunku w formacie NRB (28 znaków). Więcej informacji na: https://www.swift-iban.com/

Czy wraz z rachunkiem można przenieść linię kredytową?

Nasi doradcy przedstawią możliwości przeniesienia limitu z innego banku lub udzielenia limitu na podstawie 6 miesięcznej historii konta z dotychczasowego banku lub na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów. Z oferty kredytowej mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez PBSBank warunki oceny zdolności kredytowej.

Jak przenieść rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy z innego banku do PBSbanku?

Zgodnie ze standardami ustalonymi przez Związek Banków Polskich, procedura przenoszenia konta osobistego oznacza jedną wizytę Klienta w oddziale banku. Resztę formalności związanych z przeniesieniem usług, dopełnią za Klienta pracownicy PBSBanku. Przeniesienie konta jest bezpłatne. W celu przeniesienia rachunku wystarczy złożyć podpisy na dwóch dokumentach – pełnomocnictwie na podstawie, którego PBSBank w imieniu Klienta przeprowadzi proces przeniesienia rachunku, oraz na wniosku o przeniesienie rachunku, w którym Klient podaje dane dotyczące dotychczasowego rachunku i decyduje o tym, z których usług (zlecenia stałe, polecenia zapłaty) chce korzystać w naszym PBSBanku. Oba dokumenty Klient podpisuje w placówce Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Na podstawie tych dyspozycji pracownicy naszego PBSBanku przeniosą saldo i zamkną rachunek w dotychczasowym. Więcej informacji można znaleźć w specjalnie przygotowanym Przewodniku dla klienta. W ramach przeniesienia rachunku Klient może również podpisać wniosek o przeniesienie wynagrodzenia/emerytury/renty na podstawie, którego PBSBank prześle informację o nowym numerze rachunku w Jego imieniu do pracodawcy lub organu emerytalno-rentowego. Przeniesienie rachunku wiąże się też z koniecznością poinformowania Urzędu Skarbowego czym również może zająć się PBSBank.

Pozostałe kredyty
Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać kredyt w PBSBanku?

Przy składaniu wniosku o kredyt, wnioskodawca okazuje dowód osobisty oraz na żądanie PBSBanku inny dokument potwierdzający tożsamość. Do wniosku o udzielenie kredytu wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające stałe źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów oraz ewentualnie inne dokumenty uzgodnione z PBSBankiem podczas wstępnej rozmowy. Jeżeli proponowaną formą zabezpieczenia kredytu jest poręczenie cywilne lub awalowany weksel, wnioskodawca przedstawia również: 1. dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodów uzyskiwanych przez poręczyciela/i, 2.oświadczenie/a poręczyciela/i o sytuacji majątkowej, ewentualne oświadczenie/a małżonka/ów poręczyciela/i o wyrażeniu zgody na poręczenie. Osoby wymienione w pkt. 2 i 3 powinny złożyć oświadczenie - zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Wszelkie zaświadczenia urzędowe oraz oświadczenia, o których mowa powyżej zachowują ważność przez okres jednego miesiąca od dnia wystawienia lub przez czas określony przez urząd lub pracodawcę wydającego zaświadczenie. W przypadku, gdy wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, które mają stanowić podstawę do obliczenia jego zdolności kredytowej, wówczas zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu upoważnienie, które stanowi dla PBSBanku podstawę do uzyskania informacji gospodarczych, dotyczących osoby występującej o udzielenie kredytu, będącej przedsiębiorcą, z bazy danych InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą we Wrocławiu.

Kiedy Klienci PBSBanku mogą skorzystać z ubezpieczenia?

Podkarpacki Bank Spółdzielczy współpracuje z Concordia Polska TUW oraz Concordia Capital S.A. gwarantując stabilność finansową i bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach losowych. Oferujemy ubezpieczenia majątkowe oraz na życie i zdrowie dzięki którym możemy zminimalizować straty materialne z tytułu zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych.

To idealne rozwiązanie dla osób zaciągających kredyt gdyż w sposób prosty, tani i bez zbędnych formalności pozwala zabezpieczyć siebie i najbliższych na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa. Ubezpieczony ma pewność, że w przypadku zajścia zdarzeń objętych ochroną, zobowiązania finansowe nie obciążą jego lub jego najbliższych. Składka ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego w zależności od kwoty kredytu i zmniejsza się wraz z pozostałym zadłużeniem kapitałowym.

Co to jest kredyt odnawialny w rachunku?

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym przeznaczony jest dla Posiadacza rachunku na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych. Udzielenie kredytu polega na przyznaniu kwoty limitu kredytowego, do wysokości którego Posiadacz rachunku może realizować wypłaty (gotówkowo lub bezgotówkowo) ponad stan własnych środków posiadanych na rachunku. Każda wpłata na rachunek powoduje, iż limit kredytowy automatycznie odnawia się do wysokości określonej w umowie kredytu i może być wielokrotnie wykorzystywany w całości lub w częściach, w okresie obowiązywania umowy kredytowej. W przypadku, gdy rachunek jest rachunkiem wspólnym, Współposiadacze mogą ubiegać się o kredyt wyłącznie wspólnie, ponosząc z tego tytułu odpowiedzialność solidarną.

Karty
Jaka jest zasada rozliczania transakcji kartowych dokonanych za granicą?

Płacąc kartą VISA za granicą w walutach innych niż EURO transakcja rozliczana jest następująco: - z waluty danego kraju na EURO według kursu Visa, który nie jest możliwy do sprawdzenia - następnie EURO na PLN według kursu z dnia wymiany obowiązującego w danym dniu dla dewiz w Santander Bank Polska S.A. (kurs ten jest zbliżony do średniego kursu NBP w danym dniu).

Gdzie mogę odblokować kartę płatniczą, która została zablokowana na wskutek wprowadzania błędnego PIN-u?

Kartę można odblokować telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 23.00 prócz niedziel i świąt pod numerem Infolinii 801 372 772 (połączenia krajowe) lub +48 13 46 55 750 (połączenia z zagranicy).

Gdzie mogę zastrzec kartę płatniczą?

W przypadku utraty karty można ją zastrzec telefonicznie - w Centrum Kart : +48 61 856 52 78 (czynne całą dobę) - w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 23.00 prócz niedziel i świąt pod numerem Infolinii 801 372 772 (połączenia krajowe) lub +48 13 46 55 750 (połączenia z zagranicy). - osobiście w dowolnej placówce Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Telefoniczne zgłoszenie zastrzeżenia karty Klient ma obowiązek w terminie 7 dni potwierdzić pisemnie w placówce PBSbanku.

Lokaty
Czy środki zdeponowane w PBSBanku są bezpieczne?

Podkarpacki Bank Spółdzielczy należy do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który zapewnia stabilność systemu bankowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot. Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości. Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe: - osób fizycznych, - osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, - jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo- pożyczkowych. Więcej informacji na stronie BFG